FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich


Nagłówek

FAQ

Jak długo może trwać zwrot kosztów przejazdu?

Zwrot kosztów przejazdu możesz otrzymywać maksymalnie do 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Jak długo może trwać zwrot kosztów zakwaterowania?

Zwrot kosztów zakwaterowania możesz otrzymywać maksymalnie do12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Jak długo można otrzymywać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest wypłacane przez okres 12 miesięcy, a jeśli osoba zainteresowana złoży wniosek, wypłata stypendium może zostać przedłużona do dnia ukończenia nauki zgodnie z programem (decyzja o przedłużeniu wypłaty stypendium należy do starosty).

Jak długo można spłacać pożyczkę szkoleniową?

Okres spłaty pożyczki szkoleniowej nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Jak jest obliczany zasiłek?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych określona jest kwotowo i ma charakter degresywny tzn. ulega zmniejszeniu po 90 dniach. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej, tzw. okresu uprawniającego do zasiłku i kształtuje się następująco:
 • do 5 lat stażu pracy – 80% kwoty zasiłku,
 • powyżej 5 lat do 20 lat stażu pracy – 100% kwoty zasiłku.
 • powyżej 20 lat stażu pracy – 120% kwoty zasiłku.

Jak może mi pomóc Państwowa Inspekcja Pracy?

Informacje na ten temat znajdziesz na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:
 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

We wniosku należy podać:
 1. dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 2. działania do sfinansowania z udziałem KFS (określenie potrzeb pracodawcy, kursy, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW), liczba osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat
 3. i więcej, których wydatek dotyczy oraz termin realizacji;  całkowita wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowana wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 4. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy.
UWAGA: Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Wnioski pracodawców o dofinansowanie kształcenie ustawicznego są przyjmowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Realizacja wniosków możliwa jest do wysokości limitów środków KFS, jakim dysponuje  powiatowy urząd pracy.

Jak można transferować zasiłek z zagranicy?

Osoba powracająca z pracy za granicą w kraju UE/EOG może ubiegać się o:
 1. transfer do innego kraju UE/EOG  zasiłku dla bezrobotnych w ramach przyznanego prawa do świadczeń w kraju ostatniego zatrudnienia.
 2. ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce z zaliczeniem okresu zatrudnienia za granicą, jeżeli osoba nie wystąpiła o transfer zasiłku za granicą.
Zasiłek można transferować przez okres trzech miesięcy (może być przedłużony do 6 miesięcy) w wysokości ustalonej przez urząd pracy przyznający zasiłek w danym kraju. Aby przedłużyć transfer zasiłku należy złożyć wniosek do urzędu przed upływem pierwszych 3 miesięcy transferu. Okres, w którym przyznano prawo do transferu świadczenia nie może być dłuższy niż okres, na jaki przyznano zasiłek.

Osoba transferująca zasiłek z zagranicy do Polski (państwa UE/EOG i Szwajcarii) musi zarejestrować się, w ciągu 7 dni od wyjazdu z państwa ostatniego zatrudnienia, w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce jako osoba poszukująca pracy i przedłożyć dokument U2 w wojewódzkim urzędzie pracy celem potwierdzenia faktu rejestracji w kraju ostatniego zatrudnienia.
Przed upływem okresu transferu osoba ma prawo powrócić do kraju ostatniego zatrudnienia 
i kontynuować tam pobieranie zasiłku, o ile nie wykorzystała już całego okresu zasiłkowego 
w trakcie transferu.

WAŻNE - należy pamiętać, że:
 1. brak odpowiedniego dokumentu uniemożliwi przyznanie i wypłatę świadczenia, bądź opóźni jego przyznanie,
 2. obowiązuje tylko 7-dniowy termin na przeniesienie się z jednego do drugiego kraju (termin ten będzie zachowany jeżeli w ciągu 7 dniu zainteresowany zgłosi się we właściwej instytucji kraju do którego przyjechał). Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę prawa do zasiłku,
 3. przed upływem trzech (sześciu) miesięcy trzeba zgłosić się w swoim urzędzie pracy w celu wznowienia wypłaty zasiłku na okres uzupełniający,
 4. transfer zasiłku może odbywać się tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia.

Jak napisać dobry list motywacyjny?

List motywacyjny jest formą komunikacji marketingowej. Musisz sprawić, by reklamował Ciebie!

Najczęstsze błędy w dokumentach aplikacyjnych:
 • Niedostosowanie CV i listu motywacyjnego do specyfiki konkretnej firmy i stanowiska.
 • Brak jasno określonego celu.
 • Mało przejrzysta i nieczytelna forma graficzna.
 • Wysyłanie tego samego listu do różnych miejsc, kserowanie listu i dopisywanie odręcznie nazwy kolejnej firmy w miejscu adresata.
 • Zbyt długi list zniechęcający do czytania.
 • Zaburzona chronologia w życiorysie zawodowym.
 • Pomyłki w nazwach, datach, błędy ortograficzne, stylistyczne itp.
 • Kopiowanie CV i  listu motywacyjnego, które znalazło się w poradnikach dla szukających pracy.
 • Przesadzanie w opisie swoich zalet lub – równie często – nadmierna skromność.
 • Brak konkretnych przykładów na poparcie Twoich cech lub osiągnięć.
 • Powtarzanie w liście motywacyjnym informacji zawartych w CV.
 • "Kalkowanie" oferty pracy.
 • Brak klauzuli o ochronie danych osobowych.
 • Brak podpisu pod listem.

Jak otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Jeżeli chciałbyś ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, powinieneś złożyć wniosek w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako bezrobotny wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jak ponownie możesz uzyskać status osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej będziesz mógł ponownie uzyskać po upływie okresu na który zostałeś go pozbawiony w wyniku powtórnej rejestracji przy spełnieniu wymaganych warunków. Ponowna rejestracja we właściwym powiatowym urzędzie pracy polega na zgłoszeniu się do w/w urzędu i dokonaniu uzupełnienia oraz modyfikacji danych dotyczących osoby istniejącej w rejestrze, a także na przedstawieniu odpowiednich dokumentów związanych z powyższymi uzupełnieniami.

Jak ponownie możesz uzyskać status osoby poszukującej pracy?

Status osoby poszukującej pracy w tym samym urzędzie pracy będziesz mógł ponownie uzyskać po upływie 120-dniowego okresu karencji w wyniku powtórnej rejestracji, po spełnieniu wymaganych warunków.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Do rozmowy kwalifikacyjnej musisz przygotować się poprzez zdobycie informacji o firmie i stanowisku, o które się ubiegasz, jak i przemyślenie argumentów na Twoją korzyść. Na rozmowę należy wstawić się punktualnie, schludnie ubranym i starać się nie okazywać zdenerwowania.

Więcej porad znajdziesz na stronie Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?.

Jak skorzystać z grupowego poradnictwa zawodowego?

Aby skorzystać z porady grupowej należy śledzić udostępniony przez urząd pracy wykaz porad, zawierający nazwy i terminy spotkań, organizowanych w okresie kwartału danego roku kalendarzowego a następnie zgłosić swoje uczestnictwo organizatorowi warsztatów. Wykaz porad grupowych zamieszczany jest na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu i na stronie internetowej odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy z określeniem terminu i sposobu przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych poradach.

Jak skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego?

Osoby, które pragną skorzystać z usługi poradnictwa indywidualnego powinny skontaktować się z urzędem pracy i zgłosić chęć uczestnictwa w spotkaniu indywidualnym z doradcą zawodowym. W odpowiedzi zostanie zaproponowany termin spotkania.
 
Poradę indywidualną można uzyskać również na odległość, wówczas osoba zgłaszająca kontaktuje się z doradcą zawodowym za pomocą telefonu lub przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.

Jak sprawdzić, czy prywatna agencja zatrudnienia działa legalnie?

Warunkiem prowadzenia legalnej działalności w zakresie agencji zatrudnienia jest posiadanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na tej stronie.

Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia. Wyszukiwarka umożliwia wyspecyfikowanie listy wszystkich agencji zatrudnienia z poszczególnych województw lub wyszukanie agencji zatrudnienia wg nazwy (fragmentu nazwy), numeru NIP lub numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Jak stworzyć bezbłędne CV?

Jest kilka wersji życiorysu, z których należy wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie, m.in..:
 • Chronologiczny - podaje informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w odwrotnym porządku chronologicznym zaczynając od ostatnio ukończonej szkoły/ostatniego miejsca zatrudnienia. Istotnymi informacjami są miejsca zatrudnienia oraz opisy obowiązków. Wersja życiorysu odpowiednia, kiedy stanowisko, o które się ubiegamy, jest podobne do zajmowanych wcześniej.
 • Funkcjonalny - kładzie nacisk na rodzaj i zakres kwalifikacji, a nie na tempo ich zdobywania. Zatem należy skoncentrować się na najważniejszych umiejętnościach i osiągnięciach. Polecany jest osobom, które przez długi okres pozostawały bez pracy bądź często zmieniały miejsce zatrudnienia.
 • Niekonwencjonalny (twórczy) - zalecany jest osobom ubiegającym się o stanowiska, na których kreatywność jest jednym z najważniejszych wymogów. Jedyną regułą przy tworzeniu takiego życiorysu jest jego oryginalność. Taką  innowacyjną formą autoprezentacji jest VideoCV, czyli krótki dwuminutowy film ukazujący Ciebie, Twoje doświadczenie oraz pasje.
 • Europejski - proponowany jako obowiązujący w krajach UE. Wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej: europass.cedefop.europa.eu.
Co powinno zawierać CV?
 • Imię i Nazwisko   
 • Adres, telefon, e-mail
 • Cel zawodowy
 • Określ swoje dążenia zawodowe.
 • Wykształcenie - daty (od roku - do roku). Podaj najważniejsze szczeble edukacji w odwróconym porządku chronologicznym. Podaj nazwę szkoły, uczelni, wydział, specjalizację, uzyskany tytuł zawodowy.
 • Dodatkowe kursy i szkolenia - daty (od roku -  do roku). Uwzględnij przebyte kursy, szkolenia – są one dowodem Twojej aktywnej postawy, tym bardziej, jeżeli dotyczą stanowiska, o które się ubiegasz.
 • Doświadczenia zawodowe - daty (od roku - do roku).  Wymień wykonywane prace w odwróconym porządku chronologicznym. Wpisz nazwę firmy, zajmowane stanowisko, zakres obowiązków, podaj przykłady największych osiągnięć, projekty, nad którymi pracowałeś itp. Umieść również informacje o pracach niepełnoetatowych. Jeżeli starasz się o pierwszą  pracę, uwzględnij także praktyki i staże zawodowe, prace dorywcze, wakacyjne i za granicą.     
 • Języki obce - wymień języki obce oraz określ stopień ich znajomości. Zawsze zaczynaj od języka, którym posługujesz się najlepiej. Uwzględnij kursy językowe, naukę języka za granicą oraz posiadane certyfikaty.
 • Dodatkowe umiejętności
 • Komputer  – wylicz obsługiwane programy oraz języki programowania. Uwzględnij specjalistyczne kursy komputerowe.
 • Prawo jazdy – wypisz odpowiednie kategorie, rok uzyskania, posiadanie samochodu.
 • Inne – zaznacz umiejętność obsługi urządzeń biurowych, specjalistycznych maszyn, kasy fiskalnej itp.
 • Zainteresowania - wymień zainteresowania zawodowe i pozazawodowe, tym bardziej jeżeli są one oryginalne. Staraj się je sprecyzować, nie używaj ogólników.
 • Referencje - nie dołączaj referencji, lecz zadeklaruj chęć ich okazania (referencje dostępne na życzenie). Zastanów się, kto Ci może udzielić referencji.
 • Klauzula o ochronie danych osobowych - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

Jak transferować zasiłek dla bezrobotnych z Polski do kraju poszukiwania pracy

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, ubiegająca się transfer zasiłku z Polski do innego kraju UE/EOG powinna:
 1. pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania minimum przez 4 tygodnie przed dniem wyjazdu,w uzasadnionych przypadkach okres ten może być skrócony do 2 tygodni;
 2. zgłosić zamiar wyjazdu w swoim powiatowym urzędzie pracy i złożyć wniosek o wydanie dokumentu U2 we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy z 14 – dniowym wyprzedzeniem wraz z zaświadczeniem z powiatowego urzędu pracy, który musi zawierać pełny adres zamieszkania w kraju poszukiwania pracy wraz z kodem pocztowym (nie może to być adres poste restante, schroniska lub pola namiotowego). Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy musi być właściwie wypełnione zgodnie z instrukcją w nim zawartą.
 3. w przypadku braku dokumentu U2 osoba starająca się o transfer zasiłku z Polski do krajów UE rejestruje się jako osoba poszukująca pracy w lokalnym biurze pracy w państwie poszukiwania pracy. Zagraniczna instytucja właściwa występuje do polskiej instytucji właściwej z zapytaniem na dokumencie elektronicznym SED czy osoba jest uprawniona do transferu zasiłku dla bezrobotnych.
Zasiłek można transferować przez okres trzech miesięcy (może być przedłużony do 6 miesięcy) w wysokości ustalonej przez urząd pracy przyznający zasiłek w danym kraju. Aby przedłużyć transfer zasiłku należy złożyć wniosek do urzędu przed upływem pierwszych 3 miesięcy transferu. Okres, w którym przyznano prawo do transferu świadczenia nie może być dłuższy niż okres, na jaki przyznano zasiłek.

WAŻNE - należy pamiętać, że:
 1. nie zgłoszenie faktu wyjazdu, może spowodować utratę prawa do zasiłku w Polsce, a tym samym to, że osoba ta nie będzie miała prawa do zasiłku w czasie poszukiwania pracy na terenie państw członkowskich,
 2. brak odpowiedniego dokumentu uniemożliwi przyznanie i wypłatę świadczenia, bądź opóźni jego przyznanie,
 3. obowiązuje tylko 7-dniowy termin na przeniesienie się z jednego do drugiego kraju (termin ten będzie zachowany jeżeli w 7 dniu zainteresowany zgłosi się we właściwej instytucji kraju do którego wyjechał). Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę prawa do zasiłku,
 4. przed upływem trzech (sześciu) miesięcy trzeba zgłosić się w swoim urzędzie pracy w celu wznowienia wypłaty zasiłku na okres uzupełniający,
 5. transfer zasiłku może odbywać się tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia.

Jak uzyskać bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy przyznaje powiatowy urząd pracy na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.
Wyświetlanie 76 - 100 z 224 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę